Terms & Conditions


Prevádzkovateľ internetového portálu

PROFIspeed s.r.o.
kpt. Jaroša 1295/53, Šaľa 927 01
Slovenská republika
IČO: 45 428 859
IČ-DPH: SK2022981686

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava Vložka číslo: 25177/T.

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, Nitra 950 50
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 037 772 0001 / Fax: 037 772 0024
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty.

2. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi - PROFIspeed s.r.o., kpt. Jaroša 1295/53, Šaľa 927 01, IČO: 45 428 859, IČ-DPH: SK2022981686 - predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Ďalej je povinný dodať kupujúcemu v písomnej alebo v elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v príprade porušenia obchodných podmienok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Povinnosť kupujúceho je prevziať zakúpený tovar a skontrolovať zásielku hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť záznam a doklad o povahe a rozsahu poškodenia.

5. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

7. Platobné podmienky

  1. Pri prebratí tovaru na dobierku. Za tovar zaplatíte buď poštovému doručovateľovi, na pošte alebo kuriérovi pri odovzdaní tovaru
  2. Prevodom na účet: pri tomto spôsobe je potrebné aby ste po objednaní tovaru previedli peniaze z Vašeho účtu na náš firemný účet v TATRABANKA a .s. - IBAN SK31 1100 0000 0029 4609 4131 . Spôsob akým prevediete peniaze je napríklad cez Váš internet banking alebo navštívte pobočku Vašej banky. Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo vašej objednávky.
  3. V hotovosti pri osobnom odbere
  4. Quatro - splátkový systém


8. Dodanie a prevzatie tovaru

  1. Doprava kuriérskou službou vrámci SR zdarma
  2. Doručenie poštou v rámci SR zdarma. Zasielame poštou ak objednávka je menšia ako 30 EUR
  3. Osobný odber je možný pre každého komu vyhovuje osobné vyzdvihnutie tovaru na adrese sídla firmy: kpt. Jaroša 1295/53, Šaľa


9. Závady, reklamácie, záruky, vrátenie tovaru


V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24mesiacov, ktorá začína dňom prevzatia zásielky. Toto sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na mechanické poškodenie tovaru alebo na zničenie tovaru neodbornou manipuláciou. Kupujúci je pri využití reklamácie povinný zabezpečiť ochranný obal, predložiť potrebné doklady, tj.dodací list a faktúru a doložiť vyjadrenie s uvedeným dôvodom zrušenia kúpnej zmluvy. Bez riadneho splnenia reklamačných podmienok nemusí byť rekamácia uznaná. Povinnosťou predávajúceho je rozhodnúť sa do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodého tovaru.


10. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatvorenej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Takto vrátený tovar musí byť z hygienických dôvodov nepoškodený, nenosený, nepoužívaný a neskúšaný. Po obdržaní takéhoto tovaru je povinnosťou predávajúceho uhradiť kupujúcemu náklady spojené s nákupom.

Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym po žiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Formulár - odstúpenie od zmluvy

11. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

V súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať na prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na info@luigino.sk

12. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými Podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s nimi.

Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)